V případě, že vlastníte stavbu, nebo její část, která není zanesena v katastru nemovitostí, je více než pravděpodobné, že budete vyzváni k sjednání nápravy formou legalizace Vaší stavby.

A od toho jsme tady my. Rádi za Vás vyřídíme veškerou komunikaci s úřady a dotčenými orgány, dodáme projektovou dokumentaci obsahující všechny potřebné části a zlegalizujeme Vaši stavbu.

Jak poznáte, že jste vlastníkem černé stavby? Rádi Vám v tomto pomůžeme a vše bezplatně a nezávazně prověříme za Vás. Kontaktujte nás a zašlete nezávaznou poptávku na email: mk@vyprojektuj.cz

Připravovaný nový stavební zákon (2021) obsahuje několik razantních opatření proti majitelům „černých staveb“, kdy je již nebude možné zpětně povolit a legalizovat.

Aktuálně v rámci celé České republiky dochází k revizi katastru nemovitostí, kdy dochází k porovnání souladu údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu za účelem odstranění rozporů.

Existuje velké množství „černých staveb“, které nebyly nikdy povoleny a pak také stavby, které povoleny a zkolaudovány byly, ale dochovala se pouze částečná dokumentace, která je neúplná a neodpovídá skutečnému stavu stavby a stavba není zanesena v katastru nemovitostí.

Legalizace těchto staveb lze dvěma způsoby, a to:

  • Zjednodušená projektová dokumentace pro „PASPORT STAVBY
    • Aby mohl vlastník stavby předložit zjednodušenou dokumentaci stavby a požádat o ověření tzv. pasportu stavby, musí stavebnímu úřadu prokázat (důkazní materiály, výpovědi, úřední listiny apod.), že stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována. Institut pasportu stavby tedy neslouží k legalizaci „černých staveb“
    • Rozsah a obsah dokumentace pro pasport stavby stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
  • Projektová dokumentace pro „DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ
    • Pokud stavba nebyla nikdy povolena, příp. vlastník stavby nemá možnost prokázat, že stavba byla v minulosti řádně povolena, tak je nutné žádat o dodatečné stavební povolení. K těmto stavbám se přistupuje, jako by byly ve fázi plánování stavby a rozsah dokumentace tomu odpovídá.
    • Rozsah a obsah dokumentace pro dodatečné stavební povolení stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

Časté kladené dotazy:

Kolik to bude stát?

Každý případ legalizace je individuální a vstupuje do něj mnoho proměnných (od velikosti a umístění stavby, materiálového a konstrukčního řešení až po bonitu půdy, na které se stavba nachází). Z tohoto důvodu se nedá cena stanovit paušálně a je stanovena dle přesných parametrů stavby před zahájením projekčních prací.

Jaký typ objektu lze legalizovat?

Řešíme stavby všech velikostí, od zahradního domku až po rozsáhlé budovy. 

Za jak dlouho bude vše hotovo?

Do časové náročnosti vstupuje mnoho proměnných, a proto se doba nedá stanovit přesně předem. Orientačně se jedná o 3 až 6 měsíců.

Lze dodat pouze projektovou dokumentaci, úřady si oběhne zákazník sám?

Tato možnost přichází také v úvahu, ale nedoporučujeme ji. V případě, že celou legalizaci zajistíme, zkracuje se celková doba legalizace a případné připomínky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace ihned.

Případná cenová nabídka bude však obsahovat cenu za samotnou projektovou dokumentaci a také cenu za inženýrskou činnost. Konečné rozhodnutí bude tedy na Vás.

Jaký je předpokládaný průběh legalizace „černé stavby“?

Vypracování geometrického plánu stavby:

Před zahájením projekčních prací dojde k zaměření obvodu stávající stavby geodetem a vypracování geometrického plánu, který bude sloužit jako podklad pro samotný projekt a následně bude využit pro zanesení stavby do katastru nemovitostí.

Geodeta zajistí projektant, případně po dohodě stavebník.

Zaměření stavby

Po zajištění geometrického plánu dojde k doměření celé stavby projektantem v součinnosti se stavebníkem.

Vypracování písemné a výkresové dokumentace

Po celkovém zaměřením stavby dojde k zahájení prací na samotném projektu. Projekt obsahuje písemnou část, výkresovou část a také další dílčí části dokumentace, které budou zpracovány specialisty, které zajistí projektant, případně po dohodě stavebník.

Rozsah bude stanoven předem. Jedná se především o požárně bezpečnostní řešení, statické posouzení, u obytných staveb měření radonu v podloží, případně vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a další.

Vypracování dokladové části projektové dokumentace-inženýrská činnost

V průběhu zpracování projektové dokumentace dojde k oslovení a jednání s dotčenými orgány za účelem získání vyjádření a souhlasných stanovisek. Jedná se především o orgán územního plánování, obecní (městský) úřad, krajskou hygienickou stanici, odbor životního prostředí, jednotlivé správce inženýrských sítí (elektřina, kanalizace, voda, plyn, optické kabely…) a další. Vyjádření a souhlasná stanoviska budou zajištěny projektantem, případně po dohodě stavebníkem. Předpokládaný rozsah dotčených orgánů bude stanoven předem.

Nedílnou součástí projektové dokumentace je zajištění souhlasu sousedů se stavbou. Souhlasná stanoviska vlastníků sousedních parcel (fyzické osoby) budou zajištěny stavebníkem, kterému budou dodány veškeré podklady projektantem. Stavebník zajistí pouze podpisy sousedů na připravených formulářích. Získání souhlasu sousedů nezajišťujeme.

Kompletace projektové dokumentace

Po vypracování projektové dokumentace obsahující veškeré náležitosti a vyjádření dotčených orgánů dojde k barevnému tisku a kompletaci do složek v předem dohodnutém počtu výtisků.

Podání projektové dokumentace k samotnému stavebnímu řízení

Projektovou dokumentaci na stavební úřad podá projektant v zastoupení stavebníka, případně po dohodě stavebník.

Získání dodatečného povolení stavby a vložení do katastru nemovitostí

Po vydání samotného dodatečného povolení stavby dojde k vložení dotčené stavby do katastru nemovitostí. Vložení do katastru nemovitostí zajistí projektant, případně stavebník.

Rada na závěr:

Doporučujeme kompletní vyřízení projektu samotným projektantem až do fáze kompletace projektové dokumentace. Od tohoto bodu je již možné zajištění stavebního řízení a následné vložení stavby do katastru nemovitostí samotným stavebníkem. V této fázi už projektant figurovat nemusí, ale rádi Vám zajistíme kompletní dodávku tzv. „na klíč“. O nezávaznou konzultaci a nabídku nás kontaktujte na email: mk@vyprojektuj.cz