Abychom Vám pomohli lépe se orientovat, popisují následující řádky obvyklý a osvědčený postup projektových prací a způsob součinnosti mezi projektantem a klientem tak, jak jej doporučujeme v naší kanceláři.

Věříme, že po přečtení následujícího textu si uděláte základní představu, co klienta čeká po rozhodnutí stavět nové bydlení a těšíme se na případnou spolupráci. 

Příprava projektových prací

 • Klient na první schůzce sdělí své záměry a požadavky na budoucí stavbu
 • Předloží k nahlédnutí veškeré podklady, které má k dispozici
 • Projektant se seznámí s místem a lokalitou budoucí stavby
 • Dohoda o předpokládaném rozsahu projektových prací

Návrh a studie

 • Následuje první konzultace, kde projektant předloží klientovi první návrh stavby a vysvětlí principy vnitřní dispozice zvoleného řešení.
 • Klient dostává prostor, aby vyhodnotil, jak jej návrh zaujal a do jaké míry je v souladu s jeho požadavky.
 • Při dalších konzultacích se návrh propracovává postupně dle připomínek klienta do podoby, která nejvíce odpovídá představám klienta.
 • Po odsouhlasení projektu se postupně projekt dopracovává do finální verze.

Jednání s úřady

 • Následuje jednání s úřady, sousedy a dotčenými orgány za účelem získání souhlasných stanovisek a vyjádření
 • V průběhu jednání se mohou objevit kolize s podmínkami jednotlivých úřadů, orgánů, správců inženýrských sítí a sousedů. Právě zde může projektant výrazně pomoci klientovi prosadit nebo obhájit jeho zájmy, aby se dosáhlo oboustranně přijatelného kompromisu.

Potřebné dokumenty k povolení stavby

 • V průběhu jednání s úřady se vypracovávají další části projektové dokumentace. Jedná se o požárně bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti budov, měření radonového indexu, statická část, případně přípojky na inženýrské sítě. Vše závisí na druhu stavby a požadavcích stavebního úřadu.

Výpočet materiálu, cenové nabídky

 • Další nedílnou součástí projektové dokumentace je výpočet potřebného materiálu a cenové nabídky jednotlivých výrobců a místních dodavatelů stavebního materiálu.
 • Případně jsou vypracovány cenové nabídky alternativních materiálů se stejnými vlastnostmi.

Dokončení projektu

 • Barevný tisk projektové dokumentace a jejich dílčích částí.
 • Dokončení a kompletace v požadovaném počtu kopií.
 • Předání papírové verze dokumentace, případně elektronické verze na CD nosiči.
 • Podání dokumentace na stavební úřad.
 • Získání povolení stavby.

Výstavba

 • Probíhá výstavba klientem zvolenou dodavatelskou firmou.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

 • V případě změn oproti projektové dokumentaci vypracujeme dokumentaci skutečného provedení stavby

Kolaudace

 • Vypracujeme žádost a zajistíme kolaudační řízení na stavebním úřadě.
 • Případně zajistíme doplnění dokladové části potřebné pro kolaudaci stavby a získání potřebných vyjádření dotčených orgánů.
 • V případě potřeby se společně se stavebníkem budeme účastnit kolaudačního řízení stavby.